TM3114

STAINLESS SHEET EYE STRAP


Order No:Dimensions:Price(€):
TM3114442D1: 4,2 - D2: 10 - A1: 29 - A2: 13 - L: 120,80€
TM3114405D1: 5 - D2: 11 - A1: 35 - A2: 16 - L: 160,90€
TM3114453D1: 5,3 - D2: 12 - A1: 43 - A2: 21 - L: 211,10€


Smilar Products:

WIRE EYE STRAP


TM3042
WIRE EYE STRAPDetay
STRONG PED EYE


TM3043
STRONG PED EYEDetay
EYE STRAP


TM3113
EYE STRAPDetay